Upadłość konsumencka Rzeszów

Pomoc dla zadłużonych (UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA) -
BEZ WZGLĘDU NA ILOŚĆ WIERZYCIELI
Kancelaria Radcy Prawnego

ZAŁATWIAMY WSZELKIE FORMALNOŚCI
SPORZĄDZAMY DOKUMENTACJĘ
REPREZENTUJEMY DŁUŻNIKA W SĄDZIE

BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW

tel. 724-046-783/ 726-066-462

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4
Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a
Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17

Dane firmy:
Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Orłowska-Pączek, ul. Jana Pawła II 3a, 37-500 Jarosław REGON: 363465166 NIP: 6881235739

Upadłość konsumencka to szansa dla zadłużonych konsumentów. Oferta Kancelarii jest skierowana na pomoc takim osobom i obejmuje w szczególności:

 • doradztwo w zakresie określenia czy osoba nieprowadząca działalności gospodarczej spełnia przesłanki do ogłoszenia upadłości,
 • pomoc w zgromadzeniu niezbędnej i dość szerokiej dokumentacji koniecznej do przeprowadzenia takiego postępowania,
 • przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w raz z wszelkimi załącznikami,
 • reprezentowanie dłużnika na rozprawie sądowej,
 • przygotowanie wszelkich środków zaskarżenia oraz reprezentowanie dłużnika w procedurze odwoławczej,
 • doradztwo prawne na etapie czynności podejmowanych przez syndyka.  
Więcej artykułów znajdziesz tutaj. 
Jesteśmy specjalistami w zakresie upadłości konsumenckiej.

tel. 724-046-783/ 726-066-462

Upadłość konsumencka 2022 Rzeszów

Upadłość konsumencka to  potoczna nazwa postępowania prowadzonego w stosunku do osób niewypłacalnychktóre nie prowadzą działalności gospodarczej.

Czy można ogłosić upadłość konsumencką za darmo?

Tak. Można ubiegać się o zwolnienie z kosztów sądowych i ustanowienie adwokata lub radcy prawnego z urzędu.W tym celu wystarczy złożyć krótki wniosek i dołączyć oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach oraz źródłach utrzymania? W takim przypadku wynagrodzenie dla Twojego prawnika wypłaci skarb państwa.

Jaki jest cel upadłości konsumenckiej?

Celem upadłości konsumenckiej jest zarówno zaspokojenie wierzycieli dłużnika, jak i umorzenie zobowiązań upadłego, tak aby mógł on zacząć „życie na nowo”.

Czy muszę mieć majątek, aby ogłosić upadłość konsumencką?

Nie, posiadanie majątku nie jest warunkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Najczęściej właśnie osoby niewypłacalne nie dysponują żadnym majątkiem.

Ile kosztuje upadłość konsumencka?

Opłata sądowa od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej to koszt 30 zł. Wynagrodzenie minimalne adwokata lub radcy prawnego za przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, wszystkich potrzebnych dokumentów  oraz reprezentację w Sądzie to kwota 3 600 zł, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie.

Do jakiego Sądu wnieść wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Sprawy o ogłoszenie upadłości konsumenckiej rozpoznają Sądy Rejonowe właściwe ze względu na miejscowość, gdzie znajduje się centrum życiowe dłużnika. Jeżeli centrum życiowe dłużnika znajduje się na terenie województwa Podkarpackiego to właściwy będzie Sąd Rejonowy w Rzeszowie - Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych Wydziału V Gospodarczego, która mieści się w Rzeszowie,  przy ul. Kustronia 4.

Jakie są korzyści, zalety ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencka jest co do zasady korzystna dla dłużników, a niekorzystna dla ich wierzycieli. Dzięki upadłości konsumenckiej dłużnik może liczyć na:

 • zawieszenie postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez komornika sądowego,
 • zaprzestanie czynności windykacyjnych,
 • umorzenie zobowiązań po skutecznym zakończeniu postępowania.

Zawieszenie postępowań egzekucyjnych

Z chwilą ogłoszenia upadłości konsumenckiej prowadzone przeciwko dłużnikowi postępowania egzekucyjne zostaną zawieszone. Oznacza to, że komornik zwolni zajęte składniki majątku dłużnika oraz dochody, np. wynagrodzenie za pracę. Nie oznacza to jednak, że dłużnik będzie mógł nimi swobodnie dysponować.

Dłużnik otrzyma wynagrodzenie za pracę do rąk własnym, jednak część tej kwoty będzie miał przekazać syndykowi. Kwota ta nie może być wyższą, niż ta którą pobierał komornik, a w praktyce jest znacznie niższa.  Przy ustalaniu kwoty, którą dłużnik będzie przekazywał syndykowi pod uwagę brane będą wydatki jakie dłużnik musi ponosić na utrzymanie siebie i swojej rodziny.

Zaprzestanie czynności windykacyjnych

Jeżeli dłużnik zmaga się z niechcianym kontaktem ze strony windykatorów ogłoszenie upadłości konsumenckiej powinno rozwiązać problem. Jeżeli windykatorzy nadal będą się kontaktować wystarczy poinformować ich, że ogłosiliśmy upadłość konsumencką.

Umorzenie zobowiązań dłużnika po zakończeniu postępowania upadłościowego

Umorzenie  zobowiązań upadłego to właśnie najważniejszy skutek dla dłużnika skutecznie przeprowadzonego postępowania upadłościowego.

Czy muszę mieć pełnomocnika w postępowaniu upadłościowym?

Nie musisz, ale warto. Możesz złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej samodzielnie. Jeżeli jednak szukasz pomocy prawnej i chcesz za nią zapłacić zawsze wymagaj tego, aby w ramach usługi prawnej w postępowaniu upadłościowym reprezentował Cię pełnomocnik. Na rynku działa wiele firm, które nie są prowadzone przez prawników czyli adwokatów lub radców prawnych, które twierdzą, że taki pełnomocnik nie jest potrzebny, gdyż pracownicy tych firm nie mogą Cię reprezentować w Sądzie. Skoro możesz skorzystać z pomocy profesjonalistów, czyli adwokatów lub radców prawnych, względnie osób posiadających licencję doradców restrukturyzacyjnych to nie  bardzo jest sens korzystania  z usług firm, których pracownicy nie mogą Cię reprezentować w Sądzie, nie posiadają żadnych, potwierdzonych  kwalifikacji w zakresie prawa i posiadają bezwzględny zakaz zatrudniania adwokatów i radców prawnych do świadczenia usług na rzecz swoich Klientów. Oczywiście tego rodzaju firma zwykle nie poinformuję Cię, że usługi są nie są świadczone przez prawników, bardzo często Klient dopiero na samym końcu Klient dowiaduje się, że będzie musiał samodzielnie podpisać wszystkie dokumenty i wysłać je do Sądu.

Czy mogą złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w formie papierowej?

Tak, ale tylko, jeżeli jesteś osobą wykluczoną cyfrowo.

Złożenie wniosku w formie papierowej skutkuje tym, że pracownik sekretariatu  Sądu będzie musiał ręcznie wprowadzić taki wniosek do Sądu. Ze względu na znaczne obciążenie Sądów może to potrwać nawet do roku czasu. Najlepiej jeżeli złożysz wniosek o ogłoszenie upadłości elektronicznie za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych lub zrobi to za Ciebie Twój adwokat lub radca prawny.

Jakie są słabe strony ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Każda instytucja ma swoje silne i słabe strony. Podobnie jest w przypadku ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Upadłość konsumencka, w niektórych sytuacjach może być niekorzystna dla dłużnika. Dotyczy to między innymi sytuacji gdy dłużnik posiada wartościowy majątek stanowiący wspólność ustawową z małżonkiem. W takiej sytuacji do masy upadłościowej wejdzie nie udział w majątku wspólnym, a cały majątek wspólny małżonków. Drugi małżonek będzie miał co prawda roszenie o zapłatę kwoty odpowiadającej połowie wartości tego majątku, jednak w żaden sposób nie będzie uprzywilejowany względem pozostałych wierzycieli dłużnika. Jeżeli posiadamy majątek wspólny z małżonkiem warto się zatem zastanowić, czy upadłość konsumencka to rzeczywiście dobre rozwiązanie. Podobnie sytuacja wygląda, w przypadku gdy działaliśmy w sposób oczywisty na szkodę wierzycieli, np. przekazaliśmy swoją nieruchomości w darowiźnie pomimo, faktu, że ciążyło na nas zadłużenie, którego bez tej nieruchomości nie jesteśmy w stanie spłacić.  

Jakie są warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Warunkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest powstanie stanu niewypłacalności dłużnika. Stan ten polega na tym, że dłużnik nie jest w stanie spłacać wymagalnych zobowiązań. Nie istnieje próg kwotowy zadłużenia umożliwiający głoszenie upadłości konsumenckie, jednak najczęściej, gdy wysokość zadłużenia jest niższa od kwota 10 tys. zł ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie jest rekomendowanym rozwiązaniem. Istnieje domniemanie, że dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli nie wykonuje on swoich wymagalnych zobowiązań co najmniej od trzech miesięcy, jednak dłużnik może wykazać, że stał się niewypłacalny już wcześniej, nawet, w związku z nie wykonywaniem wymagalnym zobowiązań przez zaledwie 1 miesiąc.

Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku w Rzeszowie?

Na samo postanowienie Sądu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej czeka się zwykle miesiąc. Na ustalenie planu spłaty, w przypadku braku majątku dłużnika czeka się zwykle 3 miesiące,w zależności od osoby pełniącej  funkcję syndyka w danym postępowaniu.

Czy warto szukać odpowiedzi na pytania na temat upadłości konsumenckiej na forum?

Oczywiście można korzystać z różnych źródeł wiedzy jednak najlepiej zasięgnąć pomocy adwokata lub radcy prawnego lub zapoznać się z publikacjami, których autorami są wykwalifikowani prawnicy.

Czy informacja o ogłoszeniu upadłości jest publicznie dostępna?

Tak. Podstawowe dane dotyczące dłużników, których Sąd ogłosił upadłość są dostępne w

Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Czy informację podane Kancelarii mogą być wykorzystane przeciwko dłużnikowi?

W przypadku korzystaniu z pomocy adwokata lub radcy prawnego nie. Osoby wykonujące te zawodu są zobowiązane do zachowania tajemnicy zawodowej, w zakresie wszelkich okoliczności, których dowiedziały się przy świadczeniu pomocy prawnej. Nawet Sąd, czy Prokurator, a tym bardziej policja  nie ma prawa przesłuchać pełnomocnika na okoliczności objęte tajemnicą zawodową. W przypadku natomiast, gdy korzystamy z pomocy Kancelarii, które nie są prowadzone przez adwokatów i radców prawnych tajemnica zawodowa nie obowiązuje, co oznacza, że wszelkie podane przez Klienta informację mogą być wykorzystane przeciwko niemu czy to w postępowaniu upadłościowym, czy cywilnym lub karnym.

Kiedy Sąd odmówi umorzenia zobowiązań przez upadłego?

Sąd odmówi umorzenia zobowiązań upadłego przede wszystkim w sytuacji, gdy dłużnik

celowo działał na szkodę wierzycieli, np. wyzbywał się swojego majątku lub nie wykonywał poleceń dłużnika . Czasem zdarza się również, że Sąd odmawia umorzenia zobowiązań z uwagi na wykazanie, że dłużnik doprowadził do stanu niewypłacalności lub go pogłębił w wyniku rażącego niedbalstwa.

Co może być traktowane jako rażące niedbalstwo dłużnika?

Rażące niedbalstwo dłużnika polega na tym, że dłużnik przy prowadzeniu spraw finansowych nie wykazuje nawet minimalnego stopnia staranności. Dla przykładu  w naszej ocenie za rażące niedbalstwo dłużnika może być uznana sytuacja, gdy dłużnik przeznacza znaczną kwotę na wynagrodzenie  za pomoc w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej Kancelarii, która nie jest prowadzona przez adwokatów, radców prawnych lub osoby posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Na rynku jest wystarczająca ilość adwokatów i radców prawnych, dlatego korzystanie z usług podmiotów nieprofesjonalnych i brak weryfikacji posiadanych przez Kancelarie uprawnień może świadczyć o rażącym niedbalstwie dłużnika. Jeżeli jesteś wierzycielem upadłego to warto zastanowić się nad powołaniem takiego zarzutu, jeżeli Twój dłużnik, który ogłosił upadłość konsumencką przeznaczył sporą kwotę na wynagrodzenie Kancelarii bez uprawnień, gdyż może to uzasadnić odmowę umorzenia twojej wierzytelności.

Oczywiście dłużnik może się bronić tym, że został wprowadzony w błąd, ale aby uniknąć takich zarzutów najlepiej jest złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej samodzielnie lub skorzystać z usług zawodowych zastępców procesowych.

Czy istnieje zawód specjalisty  lub eksperta do spraw upadłościowych?

Takie zawody  formalnie  nie istnieją, a osoby które posługują się takimi tytułami nie posiadają żądnych szczególnych uprawień, ani zweryfikowanych  kwalifikacji. W sprawach upadłościowych specjalizują się adwokaci, radcy prawni oraz doradcy restrukturyzacyjni.

Czy Sąd lub syndyk może zakwestionować wynagrodzenie Kancelarii?

Jeżeli Kancelaria prowadzona jest przez adwokatów i radców prawnych nie ma takiej możliwości. Dłużnik ma prawo korzystać z profesjonalnej pomocy prawnej, tym bardziej, że wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy zgłosić elektronicznie. W przypadku natomiast, gdy dłużnik zapłacił za usługę polegającą na pomocy w ogłoszeniu upadłości Kancelarii, która nie jest prowadzona przez osoby wykonujące zawód zaufania publicznego syndyk powinien ustalić, czy dłużnik nie został wprowadzony w błąd co do posiadanych uprawnień, a jeżeli zaszła taka sytuacja uchylić się od skutków oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu i podjąć czynności, w celu odzyskania zapłaconej przez dłużnika kwoty, tak aby zasiliła ona masę upadłościową.

Upadłość konsumencka – czy warto?

W większości  przypadków upadłość to jedyna droga umożliwiająca  dłużnikowi uregulowanie swojej sytuacji finansowej.

Jeżeli nie stać nas na wynagrodzenie prawnika lub osoby posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego  można starać się o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego z urzędu lub też złożyć wniosek samodzielnie. Korzystanie z usług innych podmiotów najczęściej jest droższe, naraża dłużnika na zarzut rażącego niedbalstwa dlatego jeżeli nie jesteśmy w stanie sporządzić wniosku samodzielnie rozwiązaniem jest zwrócenie się o pomoc do zawodowego prawnika (adwokata lub radcy prawnego) lub złożenie wniosku o przyznanie prawa do bezpłatnej pomocy prawnej z urzędu.

Upadłość konsumencka - historie ludzi

Ludzie po ogłoszeniu  upadłości zwykle zaczynają nowe życie. Upadłość to dla nich rozwiązanie wielu problemów, nie tylko finansowych. W naszej pracy spotkaliśmy się z kilkuset dłużnikami, którzy stali się niewypłacalni. Upadłość to było jedyne rozwiązanie, które pomogło, a w zasadzie umożliwiło im wyjść na prostą.

Upadłość konsumencka, a BIK

Po skutecznym umorzeniu zobowiązań w ramach upadłości konsumenckiej musisz poczekać jeszcze 5 lat, aby w wzmianki o Twoim zadłużeniu mogły zostać usunięte z BIK. 

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.

Skontaktuj się z nami

PO KONTAKCIE TELEFONICZNYM DOWIESZ SIĘ:

 1. JAK OGŁOSIĆ UPADŁOŚĆ?
 2. JAKIE SĄ SKUTKI OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI?
 3. JAKIE SĄ PLUSY OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI?
 4. JAKIE PRZESŁANKI MUSISZ SPEŁNIĆ, W CELU OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI?
 5. JAKIE ZAGROŻENIA SĄ ZWIĄZANE Z BRAKIEM OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI?
 6. JAKIE DOKUMENTY POTRZEBUJESZ DO OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI?
 7. DLACZEGO WARTO OGŁOSIĆ UPADŁOŚĆ KONSUMENCKĄ?
 8. ILE KOSZTUJE OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ?
 9. JAK DŁUGO TRWA OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI?
 10. CZY MOŻESZ OGŁOSIĆ UPADŁOŚĆ KONSUMENCKĄ, JEŻELI NIE MASZ MAJĄTKU?
 11. CZY STRACISZ MIESZKANIE LUB DOM PO OGŁOSZENIU UPADŁOŚCI?
 12. CZY NAJBLIŻSI DOWIEDZĄ SIĘ, ŻE OGŁOSIŁEŚ UPADŁOŚĆ KONSUMENCKĄ?