Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Wyrok zaoczny

Cele wyroku zaocznego 

Wydanie wyroku zaocznego służy utrzymaniu szybkości postępowania cywilnego i sankcjonuje bierne zachowanie pozwanego. Brak aktywności pozwanego może oznaczać nie tylko nie stawienie się na rozprawę, ale nie podjęcie przez pozwanego jakichkolwiek czynności zmierzających do ustosunkowania się do faktów i dowodów powołanych przez stronę powodową. Wyrok zaoczny jest korzystny z punku widzenia interesów procesowych powoda, bowiem wydając wyrok zaoczny Sąd uznaje powołane przez powoda fakty za prawdziwe bez przeprowadzenia procedury ich dowodzenia. Uznaje się bowiem, że pozwany jako, że nie bierze z własnej woli udziału w postępowaniu nie zaprzecza twierdzeniom powoda powołanym w tej sprawie. W niektórych sprawach jednak pomimo podstaw do wydania wyroku zaocznego Sąd musi przeprowadzić postępowanie, w szczególności jeżeli orzeka o zniesieniu wspólności majątkowej pomiędzy małżonkami, czy w sprawach pomiędzy rodzicami i dziećmi. Nie ma zatem możliwości wydania wyroku zaocznego bez przeprowadzenia dowodów np. w sprawie o wygaśniecie obowiązku alimentacyjnego wobec rodzica wobec dziecka. Niezależnie od tego Sąd w każdej sprawie, nawet jeżeli istnieją podstawy do wydania wyroku zaocznego jest zobligowany do oceny zasadności roszczenia. Tezę te potwierdza Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 7 czerwca 1972 r., o sygn. akt. III CRN 30/72. 

Doręczenie i uzasadnienie wyroku zaocznego 

Wyrok zaoczny, którego Sąd nie uzasadnia z urzędu doręcza się pozwanemu bez uzasadnienia. Sporządzenie uzasadnienia może żądać jedynie powód, jako że przysługuje mu środek zaskarżenia w postaci apelacji, chyba że powództwo zostało uwzględnione w całości. Natomiast pozwanemu przysługuje sprzeciw, który wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia wyroku zaocznego. W piśmie tym należy wskazać zarzuty i dowody pod rygorem utraty możliwości powołania się na nie w dalszym postępowaniu. Po skutecznym wniesieniu sprzeciwu wyrok zaoczny traci moc, a Sąd wyznacza rozprawę. W takim przypadku pismo zawierające sprzeciw doręcza się powodowi. Ten kasatoryjny środek zaskarżenia może również sporządzić w imieniu pozwanego adwokat lub radca prawny.

Pomoc Kancelarii w sprawach wyroku zaocznego 

W swojej pracy zawodowej często spotykam się z wyrokami zaocznymi, które niejednokrotnie są obarczone wadami związanymi z nieprawidłowym doręczeniem. Niezależnie od tego prawidłowe wniesienie sprzeciwu niweczy w stosunku do pozwanego negatywne skutki postępowania przeprowadzonego bez jego udziału. W raz ze swoim zespołem Prawników gromadzę literaturę i orzecznictwo w celu znalezienia jak najkorzystniejszego rozwiązania z punktu widzenia interesów osobistym i majątkowych naszych Klientów przy uwzględnieniu zasad etyki i w granicach obowiązującego prawa.

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus